REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FILMOWY PREZENT
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Serwis internetowy działający pod adresem www.filmowyprezent.pl prowadzony jest przez Nu Media Elżbieta Jażdżewska, adres: ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn, NIP: 7392291259, REGON: 280103651, adres e-mail:kontakt@filmowy.iq.pl, tel. 531 023 871.
Serwis www.filmowyprezent.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na żądanie Usługobiorcy – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
Warunkiem skorzystania z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w Regulaminie nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
§ 2 DEFINICJE
Administrator – Nu Media Elżbieta Jażdżewska, adres: ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn, NIP: 7392291259, REGON: 280103651.
Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy, w którym należy podać imię, adres e-mail, temat, oraz wiadomość;
Formularz opinii – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający dodanie opinii o Serwisie i produkcie, w którym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail, treść opinii, przy czym podane w formularzu nazwisko nie podlega upublicznieniu;
Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta, w którym należy podać imię i adres e-mail;
Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, w którym należy podać imię jubilata, nazwisko jubilata, jego wiek, miejscowość, osobę składającą życzenia oraz adres e-mail;
Generator Filmów – aplikacja umożliwiająca wygenerowanie spersonalizowanego filmu urodzinowego z użyciem danych i zdjęć dostarczonych przez Usługobiorcę.
Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu;
Konto – oznaczony indywidualną nazwą /loginem/ oraz hasłem, zbiór w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy;
Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Polityka prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych w Serwisie;
Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
Serwis – serwis internetowy Usługodawcy umieszczony pod domeną www.filmowyprezent.pl, której Administratorem jest Usługodawca.
Usługodawca – Nu Media Elżbieta Jażdżewska, adres: ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn, NIP: 7392291259, REGON: 280103651.
Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej;
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu;
§ 3 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
Usługodawca świadczy za pomocą Serwisu Usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu złożenia zamówienia w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących Usług Elektronicznych:
prowadzenie Konta,
korzystanie z Formularzy,
korzystanie z Generatora Filmów ,
przeglądanie treści zawartych w Serwisie, w tym plików video,
zamieszczanie opinii.
§ 4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
W celu uzyskania dostępu do Usługi elektronicznej w postaci Generatora filmów, konieczne jest dokonanie Rejestracji. Usługi oferowane na rzecz Usługobiorcy niezarejestrowanego/ niezalogowanego w Serwisie świadczone są w ograniczonym zakresie.
W ramach serwisu oferowane są spersonalizowane filmy urodzinowe także w wersji dla osób pełnoletnich. W celu wygenerowania tego rodzaju filmu niezbędne jest potwierdzenie przez Użytkownika spełniania kryterium wieku poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie dialogowym. Użytkownik zapewnia, że złożone w ten sposób oświadczenie jest zgodne z prawdą.
W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić Formularz rejestracyjny i przesłać go drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybranie pola „zarejestruj”.
Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z postanowieniami Regulaminu, Polityki prywatności oraz ich akceptacją, a także zobowiązaniem się do ich przestrzegania.
Dane osobowe podawane w trakcie zamieszczania na stronie internetowej Serwisu opinii dostępne będą za pośrednictwem Serwisu. Przetwarzanie danych następuje na zasadach określonych w Polityce prywatności.
Poprzez rejestrację w Serwisie Usługobiorca oświadcza, że dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024×768 pikseli
połączenie z siecią Internet
prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów CSS3
włączona obsługa JavaScript oraz cookies
czynna skrzynka poczty elektronicznej
program do odtwarzania plików wideo
najnowsza wersji wtyczki Adobe Flash
najnowsza wersja przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Google Chorme, Mozilla Firefox bądź Apple Safari
W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymogów technicznych, o których mowa powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu.
Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu.
Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz do edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, których charakter może naruszać postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:
powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,
o charakterze rasistowskim,
noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
wprowadzające w błąd,
będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,
zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
§ 5 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Serwisu.
Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.filmowyprezent.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto /uwzględniają podatek VAT/.
Informacje o produkcie podane na stronie Serwisu, w szczególności dotyczące parametrów technicznych, opisów oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
W celu złożenia zamówienia za pomocą Formularza zamówienia, Użytkownik powinien postępować zgodnie z informacjami pojawiającymi się w oknach dialogowych na stronie Serwisu.
Przed wysłaniem Formularza zamówienia pojawia się okno dialogowe z przeglądem zamieszczonych danych i zdjęć, na którym Użytkownik ma możliwość weryfikacji i korekty składanego zamówienia.
Przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone przez Usługodawcę na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika.
Czas dostarczenia filmu na adres e-mail podany przy rejestracji wynosi do 2 godzin.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji i dokonania płatności przez Użytkownika, umowa uważana jest za zawartą.
W celu dokonania płatności należy wykonać przelew za pomocą systemu PayU /za pomocą kart płatniczych/, przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu na koncie Usługodawcy w serwisie PayU.
Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Usługodawcy w serwisie PayU.
W wyniku zawarcia Umowy na generowanie filmu na czas oznaczony, Użytkownik – w zamian za dokonanie jednorazowej płatności – uzyskuje dostęp do wygenerowanego filmu przez czas wskazany w informacjach towarzyszących procesowi zakupowemu (tj. 90 dni), po którego upływie dostęp zostanie zakończony.
W związku z zawarciem Umowy na generowanie filmu na czas oznaczony, Użytkownik jest zobowiązany dokonać – w trakcie procesu zakupowego, bezpośrednio po wyświetleniu mu stosownego okna dialogowego – pełnej płatności za udostępnienie mu wygenerowanego filmu.
Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@filmowy.iq.pl
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym i nie zaprzestaje tych naruszeń mimo wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
§ 6 DODAWANIE OPINII
Użytkownik może dodawać Opinie za pośrednictwem Formularza Opinii dostępnego w Serwisie. W tym celu należy wypełnić obowiązkowe pola Formularza Opinii.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji, w tym do niepublikowania treści Opinii niezgodnych z Regulaminem lub obowiązującym prawem.
Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia lub edycji Opinii.
Użytkownik ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii. W takim przypadku Usługodawca dokona edycji lub usunięcia Opinii.
§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na wskazany adres listowny lub przy pomocy poczty elektronicznej. Oświadczenie może zostać przesłane przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
/niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/
Nu Media Elżbieta Jażdżewska
ul. Kościuszki 12/2
10-502 Olsztyn
adres e-mail: kontakt@filmowy.iq.pl
Ja, /Jan Kowalski/ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy
Data zawarcia umowy:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Data:
Podpis konsumenta /*jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej/
W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Usługodawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w transakcji początkowej, chyba że wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym zwrotem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do:
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§ 8 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład fotografii, grafiki, haseł, tekstów, kompozycji graficznych, układów strony i podstron, logotypy, znaki słowno-graficzne, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
§ 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Administrator nie gwarantuje pełnej ciągłości działania serwisu. Możliwe są przerwy w dostępności Serwisu, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. siły wyższej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też jego błędnym działaniem Serwisu.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych /systemów teleinformatycznych/, których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.
Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich.
Odpowiedzialność za naruszenie jakichkolwiek praw autorskich, osobistych lub praw do nazwy, imienia i nazwiska, wizerunku w pełni spoczywa na Użytkowniku. Użytkownik jednocześnie zapewnia, iż wykorzystane przez niego dane, materiały, zdjęcia, w żaden sposób nie naruszają jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
Użytkownik zwalnia Administratora ze wszystkich wierzytelności i roszczeń, których dochodzić można z powodu naruszenia tego rodzaju praw osób trzecich, o ile Użytkownik ma reprezentować naruszenie obowiązków. Użytkownik zwróci Administratorowi wszystkie powstające koszty obrony oraz pozostałe szkody.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę wad produktu możliwe jest zgłoszenie reklamacji na piśmie na adres: Nu Media Elżbieta Jażdżewska, adres: ul. Kościuszki 12/2, 10-502 Olsztyn, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@filmowy.iq.pl.
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć szczegółowy opis wady uzasadniającej zgłoszenie reklamacji oraz dane kontaktowe Usługobiorcy, co ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Ewentualne spory między Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Ewentualne spory między Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w myśl obowiązujących przepisów prawa należy ją interpretować w taki sposób, aby możliwie jak najpełniej odzwierciedlała intencję danego zapisu oraz była zgodna z prawem właściwym.
W razie zmiany lub unieważnienia postanowień Regulaminu przez właściwy organ lub sąd, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę i Usługobiorcę.
W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Administrator może według własnego uznania odmówić wysłania produktu, zawiesić świadczenie usług na rzecz Użytkownika lub usunąć konto Użytkownika.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, bez konieczności podawania przyczyn, z tym zastrzeżeniem, że zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Użytkowników.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.